Ingyenes házhozszállítási lehetőség Ingyenes házhozszállítási lehetőség

Rendelési tájékoztató

Adatkezelés:

Rendelés során megadott személyes adatok kezelése

Az adatkezelő neve:

Book24 Könyvkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a webshop üzemeltetésével megbízott Szolgáltató)

Az adatkezelő székhelye:

2045 Törökbálint DEPO, Raktárvárosi utca 1.

Az adatkezelő képviselője:

Simon Zsolt igazgatóság elnöke

Az adatkezelő elérhetősége:

Elektronikus úton: ugyfelszolgalat@book24.hu

Az adatkezelés célja:

A rendelés során megadott személyes adatokat a rendelés teljesítése és a számla kiállítása és tárolása.

A kezelt adatok köre:

Kötelezően kezelendő adatok:

-        vásárlói adatok: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, szállítási név és cím, eltérő számlázási adatok esetén a számlázási név és cím,

-        amennyiben a vásárló belföldi vállalkozás számára kér számlát: számlán szereplő adószám.

Nem kötelezően kezelendő adatok: az érintett neme, számlán szereplő név (amennyiben eltér).

Az érintettek köre:

Az adatkezelő honlapján rendelést leadó személy.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A rendelés során megadott személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, mivel Adatkezelő a rendelést a rendeléshez szükséges személyes adatok szolgáltatása hiányában nem tudja teljesíteni, illetőleg Adatkezelő a számviteli bizonylatot (számlát) a számlázási adatok megadása hiányában nem tudja kiállítani.

Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelő a rendelés teljesítése céljából megadott személyes adatokat a rendelés teljesítését követően az elévülési időig kezeli. Adatkezelő a számviteli bizonylat (számla) kiállítása céljából megadott személyes adatokat jogszabályon alapuló őrzési kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylat kiállításától számított 8. év elteltéig őrzi és a 8. év elteltét követő év januárjában megsemmisíti.

Az érintett jogai:

Jelen szakasz alatt a tájékoztató rögzíti az érintetteket általánosan megillető adatvédelmi jogokat, illetve amennyiben azok relevánsak a tárgyi adatkezelésre nézve, úgy ki is fejti azokat, valamint rendezi, hogy miképp érvényesíthetők az adatkezelés során.

-        Hozzáféréshez való jog: az érintettnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy Adatkezelő kezeli-e a személyes adatait. Adatkezelő a kezelt személyes adatai másolatát a rendelkezésére bocsátja.

-        Helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult Adatkezelőtől kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait.

-        Törléshez való jog: Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adataidat. Egyéb esetekben Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, ha (i) Adatkezelőnek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) az érintett a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) az érintett tiltakozik a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló, jogszerű adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) az érintett személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli, (v) Adatkezelő jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

-        Adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett kérheti az Adatkezelőt, hogy korlátozza az adatkezelést. Az érintett kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, az érintett a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) Adatkezelőnek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból. Az adatkezelés korlátozása esetén Adatkezelő a személyes adatok tárolása kivételével csak az hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja az érintettet a feloldást megelőzően.

-        Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Adatkezelő tájékoztatja az érintettet arról, hogy a személyes adatai kezelése automatizált módon történik, így az adathordozhatósághoz való jogával élhet Adatkezelőnél.

Az érintetti jogok érvényesítésére Adatkezelő fent megjelölt elérhetősége (székhelye, e-mail címe) szolgál; erre a címre kell elküldeni (elektronikus vagy postai úton) az érintetti kérelmet tartalmazó megkeresést. Adatkezelő a kérelem megküldését követően 30 napon belül kivizsgálja az érintett igényeit, és visszajelez az érintettnek, illetőleg intézkedik a kérelemmel kapcsolatosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Biztonsági intézkedések általános leírása:

Adatkezelő az adatok kezelését egyéb folyamatoktól elkülönítetten valósítja meg: a személyes adatokkal rendelkező tartalmakat elkülönített módon tárolja. Az adatkezelések felett érvényesíti a jogszabályban foglalt előírásokat, valamint gondoskodik arról, hogy érvényesüljön az illetéktelen hozzáférés elleni védelem. Adatkezelő a kezelt személyes adatok vonatkozásában a releváns kockázatokkal arányos védelmet alakít ki és tart fenn.

Adatkezelőnél az érintett által megadott felhasználó névhez, e-mail címhez és jelszóhoz a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: Adatkezelő erre kijelölt munkatársai és az adatvédelmi feladatok ellátásáért felelős munkatárs.

Adattovábbítás címzettje:

A rendelés céljából megadott személyes adatait a:

-        Adatkezelő számítógépes hálózatának karbantartója, a Brand World Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027 Budapest, Margit krt. 64/b; cégjegyzékszám: 01-09-949302; adószám: 23021378-2-41);

-        Adatkezelő honlapjának szerverszolgáltatója, a CREARTWORK Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3535 Miskolc, Békés u 7; cégjegyzékszám: 05-09-018035; adószám: 14841240-2-05); és

-        Adatkezelő weboldalát karban tartó szolgáltató, a WEBAPIX Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 2. ép. 3. em; cégjegyzékszám: 01-09-985866; adószám: 23896860-2-41);

-        a megrendelt termék házhozszállítását végző szolgáltató, a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2; cégjegyzékszám: 13-09-111755; adószám: 12369410-2-44), Foxpost Zrt. (székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.; cégjegyzékszám: 10-10-020309; adószám: 25034644-2-10), Sprinter Futárszolgálat Kft. (székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.; cégjegyzékszám: 01-09-660447; adószám: 12263840-2-43) valamint a GHYCZY Kft. (székhely: 1212 Budapest, Széchenyi utca 41., cégjegyzékszám: 01-09-921257,adószám: 14816169-2-43) képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg; valamint

-        Adatkezelő könyvelője a Zol-Tax Bt. (székhely: 2011 Budakalász, Szentendrei út 3-5., cégjegyzékszám: 13-06-046837; adószám: 21510810-1-13) képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ismerheti meg.

Profilalkotás:

Adatkezelő nem valósít meg profilalkotást az adatkezelés során.

Jogorvoslat:

Az érintett panasszal élhet az Adatkezelőnél az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban. Ilyen panaszát az érintett az Adatkezelő fent megjelölt elérhetőségén keresztül juttathatja el Adatkezelő számára.

Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu


A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az adatkezelő székhelye szerint illetékes bírósághoz (törvényszékhez). A bíróságok felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu

 

Ön elavult böngészőt használ! A jobb felhasználói élmény érdekében kérjük, frissítse böngészőjét.   Értettem